Керей, Жәнібек хандар көшесі – Kerey and Zhanibek khans street – Улица Ханов Керея и Жанибека