Күләш Байсейітова көшесі – Kulyash Baiseitova street – Улица Куляш Байсеитовой

Қала көшелері. Атауларының сыры.