Мұхтар Әуезов көшесі – Mukhtar Auezov street – Улица Мухтар Ауезова

Қала көшелері. Атауларының сыры.