Тұрар Рысқұлов көшесі – Ryskulov street – Улица Рыскулова

Қала көшелері. Атауларының сыры.